DOMÁCÍ ŘÁD

 

Čl. 1

Poslání a cíle domova

Posláním pobytové sociální služby domova pro seniory je nabídnout seniorům plnohodnotné zázemí nahrazující domácí prostředí, ve kterém žijí, ale kde již nemohou zůstat z důvodu potřeby pravidelné pomoci  v péči o vlastní osobu.
Hlavním cílem domova je spokojený klient se sjednanými službami a zajištění finančních prostředků na trvalý rozvoj domova pro seniory.
Dílčím cíle:
– vytvořit pro klienty důstojné a bezpečné zázemí
– podporovat klienty v soběstačnosti a samostatnosti
– podporovat klienty v udržování kontaktů se společenským prostředím, rodinou a jejich přáteli.

Čl. 2

Nástup do zařízení

 1. Při sociálním šetření je senior seznámen se základními informacemi o zařízení. Při nástupu má klient možnost své cennosti a věci, které mají pro něho zvýšený subjektivní význam uložit si do uzamykatelného nočního stolku nebo do své skříně na pokoji. Využitím těchto možností může klient předejít ke ztrátě či zničení jeho věcí.
  Pokud není již schopen z důvodu zhoršeného zdravotního stavu sám si opatřit dozor nad úschovou svých cenností (vkladní knížky, finanční hotovost), nabízíme možnost předat je do úschovy domova.
 2. Klient přichází do domova s označeným oblečením (důvodem je prevence před ztrátou věcí nebo jejich záměny). Klient si značí i oblečení, které si opatří během pobytu v domově. Pokud si klient není schopen z důvodu zhoršeného zdravotního stavu označit své oblečení sám, označí je rodina či blízcí klienta. Je-li klient již sám, oblečení označí pracovníci prádelny.
 3. Věci, které si klient do domova přinesl, zůstávají nadále jeho majetkem. Věci, které dostal do užívání, a jsou ve vlastnictví domova, zůstávají majetkem domova (viz. Nabídka poskytovaných sociálních služeb v Domově pro seniory).

Čl. 3

Doklady při nástupu klienta

 1. V případě, že klient předloží neplatný občanský průkaz, zajistí si nový. Je-li klient sám, zajistí na základě předložených potřebných platných dokladů vyhotovení nového občanského průkazu sociální pracovnice.
 2. Klient se při nástupu do domova pro seniory přestoupí k našemu ústavnímu lékaři a v případě, že klient nemá námi nasmlouvanou zdravotní pojišťovnu, pak klient přestoupí ke zdravotní pojišťovně, se kterou má Domov uzavřenou smlouvu. V případě přestupu si klient vyžádá zdravotní dokumentaci od svého obvodního lékaře. Pokud není klient z důvodu zhoršeného zdravotního stavu schopen vyžádat si zdravotní dokumentaci sám, zajistí dokumentaci vrchní sestra. Zároveň v den nástupu předloží klient průkaz pojištěnce.
 3. Po oboustranné dohodě uzavře sociální pracovnice s  klientem nejpozději v den jeho nástupu Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče, viz smlouva.

Čl. 4

Škody

 1. Klient odpovídá za škodu, kterou způsobil na majetku domova, jiné organizace nebo na majetku nebo zdraví spoluobyvatel, pracovníků domova nebo jiných osob. Způsobí-li škodu více klientů, odpovídají za ni podle své účasti.
 2. Vznikne-li škoda na majetku klienta, domov pro seniory je povinen vzniklou škodu nahradit.

Čl. 5

Úschova cenných a jiných věcí

 1. Pokud si klient nemůže již z důvodu zhoršeného zdravotního stavu obstarat dohled nad svými cennostmi a rozhodne se odevzdat své cennosti, vkladní knížky nebo finanční hotovost do úschovy domova, sociální pracovnice převezme cennosti na základě tiskopisu „Hromadná depozita zařazovací protokol“ a peněžní hotovost převezme na základě příjmového pokladního dokladu.
 2. Klient může ve stanovenou dobu peníze z hotovosti nebo vkladů vybírat, peníze ukládat nebo s nimi jinak disponovat. Požádá-li o to, domov mu deponované cenné věci, vkladní knížky nebo peněžní hotovost vydá. Bez vlastního podpisu klienta nemohou příbuzní s penězi ani cennostmi manipulovat. Vydání potvrdí klient na originále tiskopisu „Hromadná depozita vyřazovací protokol“  a u peněžní hotovosti na výdajovém pokladním dokladu.
 3. Jde-li o klienty s omezením svéprávnosti, o manipulaci s penězi a cennostmi rozhoduje jejich opatrovník.
 4. Klient má možnost založit si u sociální pracovnice kartu depozitní hotovosti a z této karty může podle svých potřeb vybírat.
 5. Pokud se u klienta zhorší zdravotní stav tak, že není schopen vyjádřit svou vůli, věci do úschovy převezme sociální pracovnice za účasti jednoho svědka (zaměstnanec v přímé péči) a příslušné doklady podepíší.
 6. V nepřítomnosti klienta nesmí ani jeho nejbližší příbuzní bez vědomí klienta a pověřených pracovníků domova provádět jakoukoliv manipulaci s jeho věcmi.

Čl. 6

Úschova osobních dokladů

 1. Na vlastní žádost může klient své osobní doklady (občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny) uschovat.
 2. Občanský průkaz je uložen v zamčeném trezoru, který se nachází na pokoji zdravotních sester.
 3. Klient může úschovu kdykoliv odvolat a vzít si své doklady k sobě.

Čl. 7

Stravování

 1. Strava v domově je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu klientů. Na základě doporučení lékaře může klient odebírat i dietní stravu.
 2. Jídla se klientům podávají v jídelně, klienti se sníženou pohyblivostí dostávají jídlo na pokoj.

Čas podávání stravy v jídelně:

 • snídaně: 7,30 – 9,00 hod
 • oběd: 12, 00 – 13,30 hod.
 • svačina: od 15, 00 hod.
 • večeře: 17, 30 – 19,00 hod.
 1. Odnášet nádobí a příbory z hlavní jídelny není dovoleno. Donáška jídla na pokoj je na dohodě s personálem, který klienta upozorní, že pokrm je určen k přímé spotřebě s minimální dobou skladování v lednicích, přístupných na jednotlivých poschodích. Donáška jídla na pokoj nesmí ohrozit nebo porušit práva jiných klientů.
 2. V jídelně a na odděleních mají klienti k dispozici nápoje. Těm, kteří potřebují pomoc, poskytne nápoj ošetřující personál.
 3. Nepoužitelné zbytky jídel odnášejí pracovníci v přímé péči. Z důvodu  dodržování hygienických předpisů je nelze ponechávat delší dobu na pokoji, na chodbách nebo v jiných prostorách.

Čl. 8

Zdravotní a ošetřovatelská péče

 1. Domov pro seniory poskytuje klientům ošetřovatelskou péči a zajišťuje zdravotní péči. Pokud již nemůže klientovi poskytnout dostatečnou zdravotní péči, je klient na doporučení lékařkou ošetřen u odborných lékařů nebo hospitalizován v nemocnici. Ke spokojenosti klienta je zapotřebí spolupráce s rodinou. Jako doprovod k odborným lékařům doporučuje domov pro seniory člena  rodiny.
 2. Pokud má klient potřebu lékařského vyšetření nebo ošetření, řekne o tom ošetřujícímu personálu, rovněž ho informuje o vlastním úrazu nebo popř. úrazu jiného klienta.  V době nemoci se doporučuje, aby klient dodržoval léčebný režim stanovený lékařem. Léky, na které je klient zvyklý, by měl užívat po dohodě a se souhlasem lékaře.

Čl. 9

Hygiena

 1. Klienti zachovávají osobní hygienu tak, aby svým chováním neobtěžovali okolí. Pokud jim v tom brání jejich zdravotní stav, osobní hygiena klienta je prováděna za asistence ošetřujícího personálu. V zařízení je možné využívat dalších externích veřejných služeb.
 2. Úklid nočního stolku a skříně si klient provádí sám nebo za pomoci ošetřujícího personálu nebo mu vše uklidí ošetřující personál. Vše se děje na základě domluvy sjednané v individuálním plánu klienta. Klienti by si měli za pomoci svých příbuzných nebo sociální pracovnice doplnit nákupem nedostatečné množství šatstva nebo prádla – za vlastní úhradu.
 3. Klientům je dovoleno kouřit pouze ve venkovním areálu domova. Pro nedopalky slouží popelníky umístěné ve venkovním areálu domova.

Čl. 10

Doba klidu v domově

 1. Doba nočního klidu je stanovena od 22.00 hod. do 6.00 hod.
 2. V době nočního klidu nesmí být klienti rušeni s výjimkou nutnosti podávat léky nebo jim poskytnout nutnou ošetřovatelskou nebo lékařskou péči.
 3. V době nočního klidu mohou klienti poslouchat rozhlas nebo televizi v prostorách k tomu určených (potichu), aby nerušili ostatní. Klienti, kteří mají televizi nebo radiopřijímač na pokojích, mohou k poslechu použít sluchátka nebo se musí dohodnout se spolubydlícím.

Čl. 11

Vycházky mimo areál domova pro seniory

 1. Klienti mohou vycházet a pobývat mimo areál domova pro seniory neomezeně.  V zájmu své bezpečnosti se však klientovi doporučuje ohlásit odchod z areálu domova ošetřujícímu personálu a nahlásit přibližnou dobu návratu, zvlášť pokud klient předpokládá, že se v průběhu dne nedostaví k některému z hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře). Službu konající sestra v tomto případě dohodne s klientem způsob podání jídla.
 2. V zájmu ochrany zdraví klientů může vedoucí pracovník v období epidemií na základě nařízení příslušné hygienické stanice a doporučení ústavního lékaře omezit či zakázat návštěvy do domova pro seniory.

Čl. 12

Pobyt mimo domov pro seniory

 1. Pokud klient plánuje pobyt mimo domov, nahlásí požadavek minimálně 24 hodin předem, před víkendem minimálně 48 hodin předem. Klienta z pobytu písemně odhlásí sloužící zdravotní sestra.

Čl. 13

Návštěvy

 1. Klienti mohou přijímat každý den návštěvy, pokud neplatí mimořádný zákaz návštěv dle čl. 10.
 2. Návštěvám doporučujeme hlásit se u sestry konající službu, která předá aktuální informace ohledně potřeb navštíveného klienta.
 3. Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek v domově nebo narušovat léčebný a dietní režim klientů. V případě hrubého porušování soukromí ostatních klientů nebo při fyzickém či hrubém slovním napadení ošetřujícího personálu, bude návštěva vyvedena policií ze zařízení. V domově návštěvám z technických důvodů neposkytujeme ubytování ani stravu.

Čl. 14

Kulturní život v domově

 1. Klienti domova se podle svého zájmu a zdravotního stavu účastní kulturního a společenského života v domově i mimo něj.
 2. O nabídkách na různé akce informuje klienty personál zajišťující aktivity v domově. Informace jsou také vyvěšeny na nástěnkách a informačním panelu v domově pro seniory.

Čl. 15

Zájmová a aktivizační činnost

 1. Klient se může věnovat své zájmové činnosti, pokud tato činnost nebo její rozsah nenarušují chod domova nebo neohrožují zdraví ostatních obyvatel, pracovníků domova či jiných osob a pokud konkrétní zájmovou činnost podmínky dovolují.
 2. Různé aktivizační a zájmové činnosti pro klienty zajišťují aktivizační pracovnice.

Čl. 16

Výplata důchodů

 1. Výplata důchodu je stanovena na 15. den v měsíci. Připadne-li den výplaty na sobotu nebo neděli, vyplácí se v pondělí.  Připadne-li den výplaty na svátky, je určen termín výplaty ČSSZ.
 2. V případě, že si klient zavedl u sociální pracovnice kartu drobných hotovostí, vyplácí se mu podle přání dohodnutá částka.

Čl. 17

Poštovní zásilky

 1. Poštovní zásilky včetně peněžních si přijímají klienti sami.
 2. V případě, že klient je zdravotně indisponován, přijímá zásilky sociální pracovnice domova a následně zásilku předá.

Čl. 18

Stížnosti

Klienti mají právo na stížnosti.

Čl. 19

Opatření proti porušování vnitřních pravidel

 1. Jestliže klient porušuje kázeň a pořádek v domově, chová se nepřístojně při svém pobytu mimo domov a odpovědným pracovníkům domova se nepodařilo zjednat nápravu, může být s klientem ukončena „Smlouva o poskytnutí sociální služby…“ dle podmínek ve smlouvě.
 2. Za závažné porušování kázně a pořádku se považuje neoprávněné a hrubé napadání ostatních klientů a personálu, fyzické napadení klientů nebo personálu apod.
 3. Při požívání alkoholických nápojů v pohostinství, které je při návratu do domova důvodem obtěžování jiných klientů, porušování jejich práv a práv pracovníků, včetně poškozování majetku, bude klient odvezen příslušníky Policie na záchytnou protialkoholní stanici. Náklady s tím spojené si klient hradí sám.

Čl. 20

Závěrečná ustanovení

Klient je seznámen s domácím řádem při sociálním šetření, který provádí pověřený pracovník. Domácí řád je k dispozici na informačním panelu v hale domova pro seniory.

Tento domácí řád nabývá účinnosti dne 1. 2. 2024

 

 

KAREL ŠIROKÝ